СЧЕТОВОДСТВОЗа нашите клиенти предлагаме:

✓ Изготвяне на счетоводна политика;
✓ Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
✓ Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
✓ Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и стандарти, както и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
✓ Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път;
✓ Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;
✓ Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
✓ Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
✓ Възстановяване на ДДС от държава - членка на ЕС;
✓ Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
✓ Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
✓ Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
✓ Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
✓ Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
✓ Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.