ТРЗ и личен съставКлиентите ни получават следните услуги:

✓ Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
✓ Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
✓ Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
✓ Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
✓ Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
✓ Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
✓ Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
✓ Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно;
✓ Изготвяне на документи за пенсиониране;
✓ Оформяне на трудови книжки;
✓ Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
✓ Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
✓ Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
✓ Консултации и съдействие при наемане на персонал.