ТРЗ и Личен състав

Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им.
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми.
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите.
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда.
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати.
 • Подаване на декларации Образец 1 и 6 по електронен път.
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати.
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране.
 • Оформяне на трудови книжки.
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите.
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ.
 • Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО.
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.
Back to top of page