Счетоводни услуги

За нашите клиенти предлагаме:

 • Изготвяне на счетоводна политика.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и стандарти, както и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път.
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС. Подготовка и регистрация.
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни.
 • Възстановяване на ДДС от държава - членка на ЕС.
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг.
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ.
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси.
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат.
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата.
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.
Back to top of page